STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82701 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

82702 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021419/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
10/09/2021

82703 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021444/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
19/09/2021

82704 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển/bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021243/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vietlab Còn hiệu lực
13/07/2021

82705 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
25/03/2021

82706 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

82707 MÔI TRƯỜNG LỌC RỬA TINH TRÙNG (SIL SELECT PLUS TM UPPER/LOWER LAYER) (SIL SELECT PLUS UPPER/LOWER LAYER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

82708 Môi trường lọc rửa tinh trùng dùng CO2 SpermActive TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

82709 Môi trường lọc rửa tinh trùng GM501 Sperm Air TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

82710 Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 170522/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

82711 Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0505/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

82712 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA026/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

82713 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA016/170000073/ PCBPL-BYT (môi trường lọc tinh trùng) CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
28/10/2020

82714 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 01/PL/2022/ VITROTECH Còn hiệu lực
10/12/2022

82715 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 230504/PL/NDC1 Còn hiệu lực
06/05/2023

82716 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
16/12/2021

82717 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

82718 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

82719 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2141/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

82720 Môi trường lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021