STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82701 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

82702 Máy xét nghiệm Elisa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 304//170000025/PCBPL-BYT Đã thu hồi
23/03/2023

82703 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1421/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

82704 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1421/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

82705 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82706 Máy xét nghiệm ELISA bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82707 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 128/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
31/08/2020

82708 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 98/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/03/2020

82709 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

82710 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82711 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82712 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 68/2023/NA-PL Còn hiệu lực
26/04/2023

82713 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-89/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

82714 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-120/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82715 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-814/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82716 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-854/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

82717 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-901/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
24/10/2020

82718 Máy xét nghiệm ELISA tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 97/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/03/2020

82719 Máy xét nghiệm ELISA và CLIA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023

82720 Máy xét nghiệm ELISA và CLIA tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-23/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/03/2023