STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82741 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-369-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

82742 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-413-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

82743 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

82744 Miếng ghép đĩa đệm lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/407 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/11/2021

82745 Miếng ghép đĩa đệm lưng góc ưỡn 4 độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

82746 Miếng ghép đĩa đệm lưng góc ưỡn 5 độ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

82747 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 222/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

82748 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 233/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

82749 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 234/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

82750 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/391 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

82751 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống CLYDESDALE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

82752 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống Crescent TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

82753 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống DIVERGENCE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

82754 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

82755 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

82756 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 321/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/09/2019

82757 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 344/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

82758 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/524 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

82759 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/190 Còn hiệu lực
25/07/2023

82760 Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống Boom TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED0618/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019