STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82781 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2350/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/02/2022

82782 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 97/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
19/02/2020

82783 Máy tiệt trùng nhệt độ thấp plasma và phụ kiện kèm theo bao gồm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2349/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

82784 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/01/2020

82785 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/0901/MERAT-2020 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
18/03/2020

82786 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT PL/04 Còn hiệu lực
18/04/2022

82787 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Đã thu hồi
03/08/2022

82788 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 01-2208/PL-IDSHN Còn hiệu lực
04/08/2022

82789 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 02-2209/PL-IDSHN Còn hiệu lực
22/09/2022

82790 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/23092022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
28/09/2022

82791 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/10102022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
10/10/2022

82792 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Đã thu hồi
11/10/2022

82793 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VẬT TƯ Y TẾ 11102022/PL-Vpro Còn hiệu lực
11/10/2022

82794 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/052023/KQPL-AMV Còn hiệu lực
06/07/2023

82795 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 244/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

82796 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO 245/2023/CV-ĐC Còn hiệu lực
17/08/2023

82797 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0009/PLC Đã thu hồi
03/04/2024

82798 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY 13/PL-HSK Còn hiệu lực
25/04/2024

82799 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 22/PCBPL-HL Còn hiệu lực
22/05/2024

82800 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp bằng khí EO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0614/DUONGGIA-BPL Còn hiệu lực
13/11/2023