STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82801 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

82802 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 36/2022/NP-PL Còn hiệu lực
24/05/2022

82803 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2721/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

82804 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2725/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

82805 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-82/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

82806 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-MIN1/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

82807 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 66/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

82808 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 67/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

82809 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 86/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

82810 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/01-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82811 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82812 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82813 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82814 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82815 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

82816 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-192022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/11/2022

82817 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 83/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

82818 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 080-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

82819 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 20/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

82820 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 125/2023/NP-PL Còn hiệu lực
08/06/2023