STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
82921 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
04/07/2023

82922 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
04/07/2023

82923 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 43/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
04/07/2023

82924 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 06/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

82925 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 07/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

82926 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 08/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

82927 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 09/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

82928 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 16/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

82929 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHẬT MINH 17/2023/NM-PL Còn hiệu lực
05/10/2023

82930 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 69-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

82931 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 70-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

82932 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-41 Còn hiệu lực
27/12/2023

82933 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-42 Còn hiệu lực
27/12/2023

82934 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-43 Còn hiệu lực
27/12/2023

82935 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-44 Còn hiệu lực
27/12/2023

82936 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-48 Còn hiệu lực
27/12/2023

82937 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 03/2024/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
30/01/2024

82938 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-19/2022/PL Đã thu hồi
28/06/2022

82939 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-039-B Đã thu hồi
30/06/2022

82940 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2206-PL-HEMA-041-B Đã thu hồi
30/06/2022