STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83041 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 03/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

83042 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 05/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

83043 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 06/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

83044 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

83045 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 10.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

83046 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 1909/22/MED/BPL Còn hiệu lực
18/12/2023

83047 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 12/2024/NA-PL Còn hiệu lực
06/02/2024

83048 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DNN VIỆT NAM 03-DNN/CONTEC Còn hiệu lực
08/03/2024

83049 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-128-1/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

83050 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-128-1/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

83051 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-128-1/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2024

83052 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 338/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/10/2021

83053 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 347/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
30/10/2021

83054 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 383/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
11/11/2021

83055 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 31/2022/NA-PL Còn hiệu lực
02/03/2022

83056 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 38/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/04/2022

83057 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 86/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

83058 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 87/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

83059 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 005/2023/ARKRAY Còn hiệu lực
28/03/2023

83060 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 006/2023/ARKRAY Còn hiệu lực
03/04/2023