STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83041 Môi trường rã phôi giữa ngày 2 và 4 GM501 EmbryoStore Thaw TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

83042 Môi trường rã phôi nhanh giai đoạn phân tách TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2908A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

83043 Môi trường rã trứng phôi nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2909A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023

83044 Môi trường rã đông (Thawing Media) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1359 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IVFTECH Còn hiệu lực
31/12/2020

83045 Môi trường rã đông phôi VitriStoreThaw TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83046 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0301/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

83047 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 1205-01/22 Còn hiệu lực
12/05/2022

83048 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2663A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

83049 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231123/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

83050 Môi trường rã đông trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231123/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

83051 Môi trường rửa noãn GM501 Wash with Phenolred & Gentamicin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83052 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

83053 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 209 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/01/2020

83054 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

83055 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
16/12/2021

83056 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83057 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83058 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 04/2023/PL-PCT Đã thu hồi
10/08/2023

83059 Môi trường rửa tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 04/2023/PL- VITROTECH Còn hiệu lực
10/08/2023

83060 MÔI TRƯỜNG RỬA TRỨNG (FERTICULT TM ASPIRATION) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022