STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83061 Môi trường nuôi cấy phôi nang ngày 5-6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

83062 Môi trường nuôi cấy phôi nang Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 173/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

83063 Môi trường nuôi cấy phôi nang Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
26/03/2020

83064 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1 -2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1574-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

83065 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2906A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

83066 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 2-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

83067 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 3 -5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1576-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

83068 Môi trường nuôi cấy phôi ngày 3-5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2907A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

83069 Môi trường nuôi cấy phôi phân chia TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 11-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

83070 Môi trường nuôi cấy phôi phân chia TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 30-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

83071 Môi trường nuôi cấy phôi Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 162/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

83072 Môi trường nuôi cấy phôi Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Đã thu hồi
20/03/2020

83073 Môi trường nuôi cấy phôi Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
20/03/2020

83074 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83075 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83076 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83077 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83078 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83079 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023

83080 Môi trường nuôi cấy tăng sinh tế bào TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 07/SCI-CIPP Còn hiệu lực
26/04/2023