STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83121 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 275/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Còn hiệu lực
22/11/2019

83122 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018505 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
26/11/2019

83123 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018197 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
11/12/2019

83124 Máy trợ thính TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1599 Công ty TNHH Máy Trợ Thính Hạnh Phúc Còn hiệu lực
29/12/2019

83125 Máy trợ thính TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1625 Công ty TNHH Máy Trợ Thính Hạnh Phúc Còn hiệu lực
29/12/2019

83126 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 121-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL Còn hiệu lực
19/06/2020

83127 Máy trợ thính TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3320 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
28/07/2020

83128 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020156A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
09/09/2020

83129 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83130 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83131 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83132 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83133 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83134 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83135 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83136 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83137 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83138 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83139 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020

83140 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 127/Starkey-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
15/10/2020