STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83201 Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm chứa vi rút TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220225-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
28/02/2022

83202 Môi trường vận chuyển mẫu UTM (Universal Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1370/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
10/09/2020

83203 Môi trường vận chuyển mẫu Virut (Viral Transport Medium-VTM) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1376/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y SINH DƯỢC PASTEUR Còn hiệu lực
16/10/2020

83204 Môi trường vận chuyển mẫu VTM (Viral Transport Medium) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1370/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT Còn hiệu lực
10/09/2020

83205 Môi trường vận chuyển và bảo quản mẫu ENAT TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 32/170000001/PCBPL-BYT (2019) Còn hiệu lực
09/12/2022

83206 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020

83207 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020

83208 Môi trường vận chuyển và bảo quản vi sinh vật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020

83209 Môi trường vận chuyển và rả đông phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0405/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

83210 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 342/21/170000035/PCBPL-BYT Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh Còn hiệu lực
19/07/2021

83211 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 352/21/170000035/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Còn hiệu lực
10/08/2021

83212 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
21/08/2021

83213 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 529.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
27/10/2021

83214 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 529.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
27/10/2021

83215 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 529.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
27/10/2021

83216 Môi trường vận chuyển vi rút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 560.21/180000026/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

83217 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á 1307/2021/MTVC/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á Còn hiệu lực
13/07/2021

83218 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 414.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
09/09/2021

83219 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 439.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
10/09/2021

83220 Môi trường vận chuyển virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 454.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/09/2021