STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83261 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

83262 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

83263 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

83264 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

83265 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

83266 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 596/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

83267 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-113/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

83268 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC CB1204/HTIDG Còn hiệu lực
12/04/2022

83269 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-122/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2022

83270 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2800/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

83271 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

83272 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3207/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

83273 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3208/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

83274 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3209/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

83275 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 15/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

83276 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 273/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

83277 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 274/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

83278 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 275/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

83279 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 20/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

83280 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021128A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023