STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83281 MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY TẾ BÀO (FERTICULT TM MINERAL OIL) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

83282 Môi trường nuôi cấy tế bào METHOCULT H4434 đã điều chế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BG001c/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
04/07/2019

83283 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 17-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/07/2022

83284 Môi trường nuôi cấy tinh trùng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 33-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

83285 Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3625S PL-TTDV-170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
05/07/2021

83286 Môi trường nuôi cấy trong hỗ trợ sinh sản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4004-1 PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
13/10/2021

83287 Môi trường nuôi cấy và chuyển phôi có bổ sung GM-CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83288 Môi trường nuôi cấy và chuyển phôi ngày 2-3 có bổ sung GM-CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83289 Môi trường nuôi cấy và chuyển phôi ngày 5 có bổ sung GM-CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83290 Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

83291 Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 357/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

83292 Môi trường nuôi cấy và thụ tinh noãn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020

83293 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 13-PL-TTB/BMXVN2018/170000087/ PCBPL-BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
12/06/2019

83294 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06.PL - BMXVN/170000087 - PCBPL.BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
17/06/2019

83295 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 12A-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
18/06/2019

83296 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 16A-PL-TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Đã thu hồi
18/06/2019

83297 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 02 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

83298 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 04 - PL - TTB/ BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

83299 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 36.1.PL-BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

83300 Môi trường nuôi cấy vi khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 36.1.PL-BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019