STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83401 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0303/PL.CT Còn hiệu lực
01/03/2022

83402 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0403/PL.CT Còn hiệu lực
03/03/2022

83403 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG 09-AKA Còn hiệu lực
04/03/2022

83404 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 1503/PL.CT Còn hiệu lực
15/03/2022

83405 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 01-2022/PL-DW Còn hiệu lực
24/03/2022

83406 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 02-2022/PL-DW Còn hiệu lực
24/03/2022

83407 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0104/PL.CT Còn hiệu lực
05/04/2022

83408 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0204/PL.CT Còn hiệu lực
05/04/2022

83409 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0304/PL.CT Còn hiệu lực
13/04/2022

83410 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0404/PL.CT Còn hiệu lực
13/04/2022

83411 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 1204/2022/DC Còn hiệu lực
12/04/2022

83412 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 12041/2022/DC Còn hiệu lực
12/04/2022

83413 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0504/PL.CT Còn hiệu lực
14/04/2022

83414 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC 01/2022-KQPL Còn hiệu lực
18/05/2022

83415 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 11-VBPL/VTM Còn hiệu lực
09/08/2022

83416 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU THANH 03/2022/PL-ST Còn hiệu lực
22/09/2022

83417 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2785A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

83418 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2785A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

83419 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2785A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

83420 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2785A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022