STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83441 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 10.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

83442 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Hansaton Còn hiệu lực
19/08/2023

83443 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Interton Còn hiệu lực
19/08/2023

83444 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 03/2023/HEARLIFE-PLCBB Còn hiệu lực
02/10/2023

83445 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 2200002139PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023

83446 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 220002139/PCBA-HN Đã thu hồi
25/10/2023

83447 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 220002139/PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023

83448 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83449 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83450 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83451 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83452 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83453 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83454 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83455 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

83456 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM 01/2023/ADVN-TTBYT Còn hiệu lực
29/11/2023

83457 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AUDITION DISTRIBUTION VIETNAM 02/2023/ADVN-TTBYT Còn hiệu lực
29/11/2023

83458 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 0112/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023

83459 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 0112/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023

83460 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 0112/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
18/12/2023