STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83441 Môi trường thu mẫu tế bào phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU 54/2023/BKQPL-ABTLH Còn hiệu lực
10/10/2023

83442 Môi trường thụ tinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 362/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

83443 Môi trường thụ tinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1573-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT & T Còn hiệu lực
31/12/2020

83444 Môi trường thụ tinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83445 Môi trường thụ tinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2911A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

83446 Môi trường thụ tinh hệ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 361/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

83447 Môi trường thụ tinh hệ chuyển tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83448 Môi trường thụ tinh Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 170/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020

83449 Môi trường thụ tinh Sydney IVF TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0320 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
26/03/2020

83450 Môi trường tiêu mô tinh hoàn Collagenase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83451 Môi trường tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS021/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
21/10/2020

83452 Môi trường tráng rửa TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1219 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
15/04/2020

83453 Môi trường tráng rửa và dùng cho chọc hút trứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0305/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

83454 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS045/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
18/12/2019

83455 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
16/12/2021

83456 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2141/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83457 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83458 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83459 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 05/PL/2022/ VITROTECH Còn hiệu lực
10/12/2022

83460 Môi trường trữ lạnh tinh trùng- Arctic Sperm Cryopreservation Medium,Nước dùng trong hỗ trợ sinh sản - Water for Assisted Reproductive Technologies,Môi trường đông phôi thế hệ mới - Vit Kit – Free NX,Môi trường rã đông phôi thế hệ mới - Vit Kit – Warm NX TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3584-1S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
05/07/2021