STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83481 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83482 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83483 Môi trường trữ lạnh tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 05/PL/2022/ VITROTECH Còn hiệu lực
10/12/2022

83484 Môi trường trữ lạnh tinh trùng- Arctic Sperm Cryopreservation Medium,Nước dùng trong hỗ trợ sinh sản - Water for Assisted Reproductive Technologies,Môi trường đông phôi thế hệ mới - Vit Kit – Free NX,Môi trường rã đông phôi thế hệ mới - Vit Kit – Warm NX TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3584-1S PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
05/07/2021

83485 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0101/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2022

83486 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 1205-01/22 Còn hiệu lực
12/05/2022

83487 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2663A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

83488 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231123/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

83489 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 231123/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

83490 Môi trường trữ lạnh, rã đông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES IT005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
20/12/2019

83491 Môi trường trữ lạnh, rã đông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES IT002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
20/12/2019

83492 MÔI TRƯỜNG TRỮ ĐÔNG TINH TRÙNG (SPERM FREEZE TM) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

83493 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-74/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
11/11/2019

83494 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 153-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
23/10/2019

83495 Môi trường trung tính dùng cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3848 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
07/07/2021

83496 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 883/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
04/06/2021

83497 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2714A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

83498 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2714A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

83499 Môi trường vận chuyển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 910/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

83500 Môi trường vận chuyển bất hoạt virus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 414.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Còn hiệu lực
09/09/2021