STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83481 Máy trợ thính CIC LEGEND 9 UP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 476-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83482 Máy trợ thính CIC LEGEND 9 UP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 476-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83483 Máy trợ thính có dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_29032024 Đã thu hồi
29/03/2024

83484 Máy trợ thính có dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_27032024 Còn hiệu lực
29/03/2024

83485 Máy trợ thính có khuếch đại âm thanh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 98221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

83486 Máy trợ thính Cros TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
26/07/2021

83487 Máy trợ thính CUE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 366-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83488 Máy trợ thính Elite 16 Micro P TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 357-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83489 Máy trợ thính Elite 32 Micro P TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 357-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83490 Máy trợ thính Elite 32 Micro P D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 357-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83491 Máy trợ thính Elite 32 MP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 357-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83492 Máy trợ thính Etune-PPS TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 179-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83493 Máy trợ thính F-16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 475-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83494 Máy trợ thính Fast TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
26/07/2021

83495 Máy trợ thính Fun TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
26/07/2021

83496 Máy trợ thính gắn ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200074 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ÂU CHÂU Còn hiệu lực
18/03/2020

83497 Máy trợ thính hiệu Rexton TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 04/-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
28/06/2019

83498 Máy trợ thính hiệu Rexton TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 15-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
28/06/2019

83499 Máy trợ thính hiệu Rexton TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 21/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
28/06/2019

83500 Máy trợ thính hiệu Rexton TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 35/DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
29/06/2019