STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83561 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 25/12/2022PL Đã thu hồi
16/01/2023

83562 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 25/12/2022PL Đã thu hồi
16/01/2023

83563 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 25/12/2022PL Đã thu hồi
16/01/2023

83564 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 25/12/2022PL Đã thu hồi
16/01/2023

83565 Máy trợ thính TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2701/2023/BPL Còn hiệu lực
27/01/2023

83566 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0101/2023/PL.CT Còn hiệu lực
31/01/2023

83567 Máy trợ thính TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 0302/2023/BPL Còn hiệu lực
04/02/2023

83568 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0102/2023/PL.CT Còn hiệu lực
22/02/2023

83569 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DOMED 01/PL Còn hiệu lực
28/02/2023

83570 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DOMED 01/PL Còn hiệu lực
28/02/2023

83571 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA 03/2023/PL-STELLA Còn hiệu lực
27/03/2023

83572 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KING POWDER 001/KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

83573 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 10.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

83574 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Hansaton Còn hiệu lực
19/08/2023

83575 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Interton Còn hiệu lực
19/08/2023

83576 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 03/2023/HEARLIFE-PLCBB Còn hiệu lực
02/10/2023

83577 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 2200002139PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023

83578 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 220002139/PCBA-HN Đã thu hồi
25/10/2023

83579 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 220002139/PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023

83580 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023