STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83561 Môi trường đông phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 97/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
20/01/2021

83562 Môi trường đông phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1980/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
17/12/2021

83563 Môi trường đông phôi (Vitrification Media) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1358 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IVFTECH Còn hiệu lực
31/12/2020

83564 Môi trường đông phôi VitriStoreFreeze TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83565 Môi Trường đông phôi 101 (Phụ kiện đính kèm xin xem tại Phụ lục 1) Môi trường đông phôi 110 (Phụ kiện đính kèm xin xem tại Phụ lục 1) Môi trường rã phôi 102 (Phụ kiện đính kèm xin xem tại Phụ lục 1) Môi trường rã phôi 205 (Phụ kiện đính kèm xin xem TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2457 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
25/05/2021

83566 Môi trường đông phôi chậm giai đoạn tiền nhân và phân tách (FreezeKitTMCleave) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 734/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Còn hiệu lực
14/07/2020

83567 Môi trường đông phôi giữa ngày 2 và 4 GM501 EmbryoStore Freeze TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

83568 Môi trường đông rã noãn GM501 GentleVit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

83569 Môi trường đông rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

83570 Môi trường đông rã phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

83571 Môi trường đông tinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

83572 Môi trường đông tinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 17/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
14/04/2023

83573 Môi trường đông trứng phôi nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2910A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2023

83574 Môi trường/ chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021537/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
08/11/2021

83575 Môi trường/Chất bổ trợ nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020556/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
06/01/2021

83576 Môi trường/hóa chất vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LECKER HD01/170000059/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sago Biomed Còn hiệu lực
01/07/2019

83577 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020

83578 Môi trường lọc, rửa tinh trùng (Sil Select plus 2x50ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 686/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
29/06/2020

83579 Môi trường nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 316-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH Còn hiệu lực
26/02/2020

83580 Môi trường nuôi cấy vi sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES MA003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỸ ÂN Còn hiệu lực
20/12/2019