STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83601 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-234/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
18/01/2020

83602 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định PT và định lượng Fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-357/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

83603 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định PT và định lượng Fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-371/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

83604 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-631/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

83605 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-359/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83606 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-913/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
25/07/2020

83607 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-356/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/11/2020

83608 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm xác định thời gian TT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-637/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

83609 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng 25-OH Vitamin D Total TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM 17112022/PCBPL-MEDI Còn hiệu lực
09/12/2022

83610 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng acid uric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 144/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020

83611 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ALT/GPT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

83612 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng AST/GOT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

83613 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 131/20/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
24/09/2021

83614 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 371/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

83615 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 369/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

83616 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng chất ức chế plasmin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-431/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
24/07/2020

83617 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng citrat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 323/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021

83618 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-486/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
15/03/2021

83619 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-167/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/01/2020

83620 Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 335/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
08/01/2021