STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83601 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 02.28 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

83602 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-35/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

83603 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-36/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

83604 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-37/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

83605 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-38/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

83606 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-39/2023/PL Còn hiệu lực
03/08/2023

83607 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 110DIRUI/ĐM Còn hiệu lực
10/10/2023

83608 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 05/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
18/10/2023

83609 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3882/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

83610 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 11/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

83611 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 11/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
11/01/2024

83612 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 04-1NA /PL_TTBYT Còn hiệu lực
07/03/2024

83613 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

83614 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

83615 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

83616 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

83617 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

83618 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

83619 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019

83620 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-08/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Đã thu hồi
05/12/2019