STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83761 Máy trợ thính BTE VESUVIO XTM XP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2397A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

83762 Máy trợ thính CIC ENCHANT 100 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 285-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
19/07/2019

83763 Máy trợ thính CIC 2010 1200P TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 179-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83764 Máy trợ thính CIC 2010 680P TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 179-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83765 Máy trợ thính CIC ARIES PRO (L) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1039/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Còn hiệu lực
21/12/2019

83766 Máy trợ thính CIC ARIES PRO (R) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1039/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH STELLA Còn hiệu lực
21/12/2019

83767 Máy trợ thính CIC Celebrate 80 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 158-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83768 Máy trợ thính CIC ENCHANT 20 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 285-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
19/07/2019

83769 Máy trợ thính CIC ENCHANT 40 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 285-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
19/07/2019

83770 Máy trợ thính CIC ENCHANT 80 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 285-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
19/07/2019

83771 Máy trợ thính CIC ETUNE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 179-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung Tâm Trợ Thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83772 Máy trợ thính CIC LEGEND 6 UP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 476-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83773 Máy trợ thính CIC LEGEND 6 UP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 476-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83774 Máy trợ thính CIC LEGEND 9 UP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 476-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83775 Máy trợ thính CIC LEGEND 9 UP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 476-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019

83776 Máy trợ thính có dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_29032024 Đã thu hồi
29/03/2024

83777 Máy trợ thính có dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_27032024 Còn hiệu lực
29/03/2024

83778 Máy trợ thính có khuếch đại âm thanh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 98221CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2022

83779 Máy trợ thính Cros TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0203/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH QUANG ĐỨC Còn hiệu lực
26/07/2021

83780 Máy trợ thính CUE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 366-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trung tâm Trợ thính Stella Còn hiệu lực
31/10/2019