STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83801 Thẻ xét nghiệm định tính hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu và kháng nguyên hồng cầu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 287/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83802 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 288/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83803 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 116/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/08/2021

83804 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 276/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83805 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 277/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83806 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và hồng cầu mẫn cảm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 283/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83807 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 281/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83808 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 282/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83809 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D) và kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 286/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83810 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 285/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83811 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh (C, E, c, e) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 278/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83812 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 280/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83813 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu Cw (Rh8) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-193REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

83814 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên hồng cầu P1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-180REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

83815 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 02-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

83816 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 04-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

83817 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022

83818 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 07LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

83819 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS T&T GLOBAL 0902/22/TT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

83820 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 10LH/PL-2022 Còn hiệu lực
21/02/2022