STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83861 Mũi khoan nạo nướu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 456/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
02/04/2021

83862 Mũi khoan nạo nướu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 547/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ NT SMILEY Còn hiệu lực
26/04/2021

83863 Mũi khoan ngược TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021071/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

83864 Mũi khoan ngược TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 091/CMD/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

83865 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190371-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
02/07/2019

83866 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Denmedico Còn hiệu lực
25/06/2019

83867 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 69-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM – DV KING ANH Còn hiệu lực
13/07/2019

83868 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

83869 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

83870 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

83871 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

83872 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX Còn hiệu lực
24/07/2019

83873 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1696/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
29/07/2019

83874 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 338-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX Còn hiệu lực
17/08/2019

83875 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

83876 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1079 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG Còn hiệu lực
23/12/2019

83877 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

83878 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

83879 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

83880 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 966/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
31/08/2020