STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83921 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05LH/PL-2022 Còn hiệu lực
14/02/2022

83922 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 07LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

83923 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS T&T GLOBAL 0902/22/TT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

83924 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 10LH/PL-2022 Còn hiệu lực
21/02/2022

83925 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc, nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 03-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

83926 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc, nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 05-22/170000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022

83927 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.04/BPL-TDH Còn hiệu lực
10/03/2022

83928 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, hồng cầu mẫn cảm, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 279/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83929 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO, kháng thể bất thường, hòa hợp truyền máu, kháng nguyên hồng cầu và kiểm soát xét nghiệm định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 275/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83930 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể hồng cầu trong định nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0349/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
08/11/2021

83931 Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan B (Anti-HBs) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 51LH/PL-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

83932 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.15/BPL-TDH Còn hiệu lực
23/06/2022

83933 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.01/BPL-TDH Còn hiệu lực
07/03/2022

83934 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.05/BPL-TDH Còn hiệu lực
10/03/2022

83935 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh và nghiệm pháp Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.07/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/03/2022

83936 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, kháng thể bất thường và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-171/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Đã thu hồi
28/07/2021

83937 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, kháng thể bất thường và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-236/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

83938 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, Rh và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.02/BPL-TDH Còn hiệu lực
18/02/2022

83939 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.08/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

83940 Thẻ xét nghiệm định tính transferrin trong mẫu phân người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/01/2021