STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83981 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 565/170000035/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 Còn hiệu lực
10/03/2021

83982 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 38/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Đã thu hồi
23/03/2021

83983 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 444/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Long Bình Còn hiệu lực
23/03/2021

83984 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 109/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
23/03/2021

83985 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 16/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Nha Khoa Còn hiệu lực
23/03/2021

83986 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 504/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
30/03/2021

83987 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 190/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
15/04/2021

83988 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 194/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83989 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 195/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83990 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 196/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83991 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 197/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83992 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 198/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83993 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 199/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83994 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 200/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83995 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 201/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83996 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 202/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83997 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 203/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83998 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 204/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

83999 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 205/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

84000 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 206/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021