STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84001 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 28/2023/NP-PL Còn hiệu lực
02/03/2023

84002 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cCa2+, cCl-, cK+, cNa+, cGlu, cLac, ctHb, sO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 67/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/03/2023

84003 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Natri, Kali, Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 223/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
06/07/2021

84004 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hct TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 371/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84005 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 225/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

84006 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 226/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

84007 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 227/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
23/11/2021

84008 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 362/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84009 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 363/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84010 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 365/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84011 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 366/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84012 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 367/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84013 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 369/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84014 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 364/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84015 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 368/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84016 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 370/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

84017 Thẻ xét nghiệm định lượng T4 (Thyroxine) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

84018 Thẻ xét nghiệm định lượng Thyroxine tự do (fT4) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

84019 Thẻ xét nghiệm định lượng TSH TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

84020 Thẻ xét nghiệm định lượng U-albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 50/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023