STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84141 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1856/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
06/11/2019

84142 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 138/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Đã thu hồi
11/02/2020

84143 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 139/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

84144 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 138/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

84145 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 140/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

84146 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 141/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

84147 Máy x-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 142/MED0819 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/02/2020

84148 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210560-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2021

84149 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2394/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
19/11/2021

84150 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1269/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/09/2022

84151 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2243/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/08/2023

84152 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT 1010/2022/VT Còn hiệu lực
31/08/2023

84153 Máy X-quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230926/DEGOTZEN Còn hiệu lực
26/09/2023

84154 Máy X-Quang Nha Khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM 202201/PCBPL-SDS Còn hiệu lực
19/12/2023

84155 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 987/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2023

84156 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 987/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

84157 Máy X-Quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202403/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
15/01/2024

84158 Máy X-Quang Nha Khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM 2024-01/PCBPL-SDS Còn hiệu lực
21/05/2024

84159 Máy X-quang nha khoa cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 480/MED1218/ CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

84160 Máy X-quang nha khoa cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 004-2021/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022