STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84281 Que thử tồn dư Formaldehyde Serim TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2366 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

84282 Que thử tồn dư Peroxide TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210245 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

84283 Que thử tồn dư peroxide Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2367 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Còn hiệu lực
06/04/2020

84284 Que thử tồn dư peroxide Serim® GUARDIAN™ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 03.22/TS-BPL Còn hiệu lực
14/03/2023

84285 Que thử tồn dư peroxide trong nước TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2512 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2022

84286 Que thử Uric Axit (Uric Acid) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 2205/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

84287 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

84288 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

84289 Que thử và dung dịch đối chiếu đi kèm dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 11/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84290 Que thử xét nghiệm định tính Amphetamine (Que thử phát hiện Amphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84291 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 63/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

84292 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2713CL30/719 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

84293 Que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 39/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84294 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 285/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
27/08/2021

84295 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 348/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
03/11/2021

84296 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 38/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84297 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 84/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84298 Que thử xét nghiệm bán định lượng 11 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 89/2022/NA-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84299 Que thử xét nghiệm bán định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1925/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

84300 Que thử xét nghiệm bán định lượng Albumin và Creatinin nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-16-158/2022/PL Còn hiệu lực
03/11/2022