STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84281 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 901/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HÌNH ẢNH VIỄN ĐÔNG Còn hiệu lực
09/12/2019

84282 Máy X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210283 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/05/2021

84283 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 66-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
07/10/2021

84284 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210939/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

84285 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210940-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Còn hiệu lực
30/11/2021

84286 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2583A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/06/2022

84287 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH 01/PLXQ Còn hiệu lực
09/07/2022

84288 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01SITEC/2022/PL Còn hiệu lực
23/07/2022

84289 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 116-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022

84290 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 116-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/08/2022

84291 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 46/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

84292 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 49/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
24/10/2022

84293 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 31/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
28/10/2022

84294 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 06/TT/2022 Còn hiệu lực
30/11/2022

84295 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84296 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84297 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84298 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84299 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023

84300 Máy X-quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 218/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/08/2023