STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84361 Que thử xét nghiệm định tính MDMA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 010/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84362 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 012/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84363 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/ MOP/COC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 014/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84364 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/ MOP/KET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 013/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84365 Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/MDMA/MOP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 011/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84366 Que thử xét nghiệm định tính Methadone TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

84367 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

84368 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 008/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84369 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

84370 Que thử xét nghiệm định tính Methamphetamine (Que thử phát hiện Methamphetamine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84371 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22002 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/01/2022

84372 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 006/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84373 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23014 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/04/2023

84374 Que thử xét nghiệm định tính Morphine TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

84375 Que thử xét nghiệm định tính Morphine (Que thử phát hiện Morphine) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 197 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84376 Que thử xét nghiệm định tính nồng độ Human Chorionic Gonadotropin phát hiện thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 122/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH Còn hiệu lực
26/02/2021

84377 Que thử xét nghiệm định tính Opiate TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23007 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2023

84378 Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện MOP trong mẫu nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1305PL/2023/MEDAZ Còn hiệu lực
13/05/2023

84379 Que thử xét nghiệm định tính THC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA VIỆT MỸ 007/KQPL-VM Còn hiệu lực
23/03/2023

84380 Que thử xét nghiệm định tính troponin T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1196/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
02/06/2021