STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84361 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương mác - I TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84362 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt bên 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 255/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84363 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 213/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84364 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 214/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84365 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 215/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84366 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 265/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84367 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 266/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84368 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt lòng chữ T 2.4/3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 54/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84369 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ L 2.7 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 204/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84370 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ L 2.7 các kích cỡ - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 205/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84371 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ L góc nghiêng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 211/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84372 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ L góc nghiêng 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 212/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84373 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương quay mặt sau chữ T 2.7 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 208/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84374 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi mặt bên - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

84375 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi 4.5/5.0 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 190/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84376 Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương đùi 4.5/5.0 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 191/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84377 Nẹp khóa nén ép đầu trên xương cánh tay - III TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

84378 Nẹp khóa nén ép đầu trên xương cánh tay các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 206/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84379 Nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

84380 Nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt bên 4.5/5.0 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 186/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019