STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84381 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính (CBCT) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 004-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
17/03/2020

84382 Máy X-quang chụp cắt lớp vi tính và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 070-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2020

84383 Máy X-quang chụp răng và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 231-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
03/04/2020

84384 Máy X-quang chụp toàn cảnh sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 105-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/07/2020

84385 Máy X-quang chụp toàn cảnh sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
04/06/2020

84386 Máy X-quang chụp toàn cảnh, sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 228-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

84387 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0016-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
30/08/2019

84388 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 42-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/08/2021

84389 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH AN 0508-3/2022/TA Còn hiệu lực
05/08/2022

84390 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 32/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84391 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 32/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84392 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 32/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84393 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2545A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2024

84394 Máy X-Quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1981/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÚC Còn hiệu lực
01/02/2021

84395 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 24/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

84396 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 24/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

84397 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

84398 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

84399 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

84400 Máy X-quang cơ động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG MINH PL-240411-0002 Còn hiệu lực
15/04/2024