STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84441 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3254/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/11/2022

84442 Thuốc thử xét nghiệm định lượng haptoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3397/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84443 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84444 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84445 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84446 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA, HbA2, HbF, định tính và bán định lượng HbS, HbC, HbD, HbE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84447 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84448 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 156/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84449 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 220802-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
21/09/2022

84450 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 67/2022/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
25/10/2022

84451 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-182/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

84452 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1522/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

84453 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1669/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

84454 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1966/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/09/2021

84455 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG và β-hCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1768/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/07/2021

84456 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2806/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

84457 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 77/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
03/08/2022

84458 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 168/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/09/2022

84459 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 72/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

84460 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 01/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
17/01/2023