STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84501 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

84502 Vít xương chưa tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/08/2019

84503 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
01/04/2020

84504 Vít xương cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 018A/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84505 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-411-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84506 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-417-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

84507 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 51/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84508 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 52/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84509 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84510 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 54/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84511 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84512 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 020/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84513 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 049/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

84514 Vít xương cứng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-51-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/03/2021

84515 Vít xương cứng (Cortical bone screw) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH 01012022/HN Còn hiệu lực
28/09/2022

84516 Vít xương cứng 3,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-32-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/03/2020

84517 Vít xương cứng 3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-698-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/07/2019

84518 Vít xương cứng 3.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 290/SGN/1121 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/12/2021

84519 Vít xương cứng 3.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 038/DA-SGN/22 Còn hiệu lực
26/06/2022

84520 Vít xương cứng 4,5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-33-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/03/2020