STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84501 Nẹp khóa móc xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN 072023/GA-TTBYT Còn hiệu lực
24/08/2023

84502 Nẹp khóa móc xương đòn thẳng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 225/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

84503 Nẹp khóa móc xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 130/MKM/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

84504 Nẹp khóa móc xương đòn Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 130/MKM/0820-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84505 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-176-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

84506 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-64-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

84507 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0368/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84508 Nẹp khóa mỏm khuỷu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 813/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2023

84509 Nẹp khóa nén ép - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84510 Nẹp khóa nén ép 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 207/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84511 Nẹp khóa nén ép bản hẹp 4.5/5.0 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 180/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84512 Nẹp khóa nén ép bản rộng - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84513 Nẹp khóa nén ép bản rộng 4.5/5.0 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 181/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84514 Nẹp khóa nén ép các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/675 Còn hiệu lực
10/02/2022

84515 Nẹp khóa nén ép các loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/674 Còn hiệu lực
10/02/2022

84516 Nẹp khóa nén ép Metaphyseal - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84517 Nẹp khóa nén ép Metaphyseal 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 182/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84518 Nẹp khóa nén ép Metaphyseal 3.5/4.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 183/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84519 Nẹp khóa nén ép mõm khuỷu - III TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

84520 Nẹp khóa nén ép mõm khuỷu 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 256/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019