STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84501 Máy xét nghiệm khí máu - điện giải và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 44-070220-CONV/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

84502 Máy xét nghiệm khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-831/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019

84503 Máy xét nghiệm khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 109/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/11/2019

84504 Máy xét nghiệm khí máu Prime và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 149/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

84505 Máy xét nghiệm khí máu Prime ABG và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 151/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

84506 Máy xét nghiệm khí máu Prime ABG và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.021/PCBPL Còn hiệu lực
01/03/2024

84507 Máy xét nghiệm khí máu Prime và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.020/PCBPL Còn hiệu lực
01/03/2024

84508 Máy xét nghiệm khí máu Stat Profile pHOx và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 183/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
04/03/2021

84509 Máy xét nghiệm khí máu Stat Profile pHOx và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.018/PCBPL Còn hiệu lực
27/02/2024

84510 Máy xét nghiệm khí máu Stat Profile Prime Plus và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 150/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG Còn hiệu lực
22/02/2021

84511 Máy xét nghiệm khí máu Stat Profile Prime Plus và hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG PZ24.017/PCBPL Còn hiệu lực
01/03/2024

84512 Máy xét nghiệm khí máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2575 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

84513 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2870/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/07/2022

84514 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3068/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

84515 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Đã thu hồi
21/06/2023

84516 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3823/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2023

84517 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3832/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2023

84518 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3818/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

84519 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3819/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

84520 Máy xét nghiệm khí máu và điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3820/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023