STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84501 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG và β-hCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1768/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/07/2021

84502 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hCG, βhCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2806/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

84503 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 77/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
03/08/2022

84504 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 168/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/09/2022

84505 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 72/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

84506 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 01/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
17/01/2023

84507 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1908/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2021

84508 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3215/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

84509 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 187 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

84510 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3354/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

84511 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3391/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84512 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3399/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2022

84513 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3460/170000130/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

84514 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Đã thu hồi
18/07/2022

84515 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
31/08/2022

84516 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin và hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2705/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

84517 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3299/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022

84518 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 26/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

84519 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính amylaza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

84520 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính antithrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3288/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/11/2022