STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84541 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0091 Còn hiệu lực
28/06/2022

84542 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0100 Còn hiệu lực
08/07/2022

84543 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3041/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

84544 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0100a Còn hiệu lực
21/09/2022

84545 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0091a Còn hiệu lực
28/09/2022

84546 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3237/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

84547 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 265/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

84548 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-194/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

84549 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein S tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 40/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

84550 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2829/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

84551 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein Tau phosphoryl hoá TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2830/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/07/2022

84552 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-209/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

84553 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 01/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
22/02/2022

84554 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2643/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

84555 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2658/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

84556 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2682/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2022

84557 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0082 Còn hiệu lực
07/06/2022

84558 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0067 Còn hiệu lực
07/06/2022

84559 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0083 Còn hiệu lực
23/06/2022

84560 Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0104 Còn hiệu lực
13/07/2022