STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84681 Nẹp khóa đầu dưới xương quay thẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84682 Nẹp khóa đầu dưới xương quay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 121/MKM/0720 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
31/07/2020

84683 Nẹp khóa đầu dưới xương quay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 121/MKM/0720-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

84684 Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-77-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84685 Nẹp khóa đầu dưới xương quay đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0371/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84686 Nẹp khóa đầu dưới xương trụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 254/MKM/0621 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84687 Nẹp khóa đầu dưới xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ GIA AN 072023/GA-TTBYT Đã thu hồi
23/08/2023

84688 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 045/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84689 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-146-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/05/2020

84690 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-70-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

84691 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0355/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84692 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 045/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84693 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84694 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 073/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84695 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 073/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

84696 Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

84697 Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

84698 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 042/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

84699 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0367/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84700 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 042/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021