STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84841 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-115/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84842 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-115/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84843 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-115/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84844 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 45/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019

84845 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 80/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
16/11/2019

84846 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 81/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
18/11/2019

84847 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 82/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
18/11/2019

84848 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 197/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/07/2020

84849 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 197/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/07/2020

84850 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 197/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/07/2020

84851 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 197/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
02/07/2020

84852 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/08/2021

84853 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/08/2021

84854 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/08/2021

84855 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 255/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/08/2021

84856 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 329/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/10/2021

84857 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 330/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/10/2021

84858 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 331/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/10/2021

84859 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 334/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
14/10/2021

84860 Máy xét nghiệm khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 219/2022/NA-PL Đã thu hồi
02/12/2022