STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84961 Nest BioFactory có sẵn bộ lọc thông hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 264/21/170000116/ PCBPL-BYT.' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

84962 Nest BioFactory cùng mũ thông hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 264/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

84963 Nest BioFactory cùng nắp thông hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 264/21/170000116/ PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

84964 NeuroTrac-MyoPlus4 PRO TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 324-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/10/2020

84965 Nệm hơi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 176-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

84966 Nệm Massage chống loét TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018076 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIÊN ẤN Còn hiệu lực
20/12/2019

84967 Nẹp chữ L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84968 Nẹp chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84969 Nẹp chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84970 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84971 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84972 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 67/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84973 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84974 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 65/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84975 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 66/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84976 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84977 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84978 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84979 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019

84980 Nẹp có cán, nẹp tròn lỗ ngoài, nẹp lưới, nẹp tái tạo & vít tự khoan, vít thay lại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 72/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/08/2019