STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84981 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 5620CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HITECH Còn hiệu lực
17/09/2020

84982 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

84983 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 89021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
24/11/2021

84984 Máy điều trị địện xung TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6552021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

84985 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1503/2022/MPEMD Còn hiệu lực
23/05/2022

84986 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ Số: 01/2022/THAIHA Còn hiệu lực
12/09/2022

84987 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ BẢO MINH 3010/BM-KQPL Còn hiệu lực
05/11/2022

84988 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

84989 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

84990 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0009/PLB Còn hiệu lực
27/04/2023

84991 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072208/MP-BPL Còn hiệu lực
24/07/2023

84992 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23072208/MP-BPL Còn hiệu lực
24/07/2023

84993 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2190B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/09/2023

84994 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 21/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

84995 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN 03/2022/PL Còn hiệu lực
29/01/2024

84996 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Đã thu hồi
26/02/2024

84997 Máy điều trị điện xung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH 009/2023/PL-TBYT Còn hiệu lực
28/02/2024

84998 Máy điều trị điện xung (Máy điều trị dòng giao thoa) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 240419/MP-BPL Còn hiệu lực
19/04/2024

84999 Máy điều trị điện xung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG 1511-2022/HH-2 Còn hiệu lực
29/11/2022

85000 Máy điều trị điện xung, điện phân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023