STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85001 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0355/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

85002 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 045/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

85003 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

85004 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 073/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

85005 Nẹp khóa đầu dưới xương đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 073/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

85006 Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

85007 Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

85008 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 042/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

85009 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0367/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

85010 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 042/MKM/0320-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

85011 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 813/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2023

85012 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

85013 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay chữ T chéo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 043/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
30/07/2020

85014 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay chứ T chéo Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 129/MKM/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

85015 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

85016 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 075/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

85017 Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 075/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
15/12/2021

85018 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 046/MKM/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

85019 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-184-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
11/06/2020

85020 Nẹp khóa đầu trên xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-71-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021