STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85001 Máy xét nghiệm virut Corona (SARS-CoV-2) LumiraDx TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 396/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI UNITEK Còn hiệu lực
26/11/2021

85002 Máy xét nghiệm xác định HbA1c TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-10/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/11/2019

85003 Máy xét nghiệm xác định HbA1c TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-76/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
17/02/2020

85004 Máy xét nghiệm xác định HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 65/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
04/01/2020

85005 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
04/05/2023

85006 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
04/05/2023

85007 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
04/05/2023

85008 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29A.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
11/10/2023

85009 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23A.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
11/10/2023

85010 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
19/05/2022

85011 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
19/05/2022

85012 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 25.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
30/05/2022

85013 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 362/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

85014 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

85015 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

85016 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 25.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

85017 Máy xét nghiệm điện di trên thạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
30/05/2022

85018 Máy xét nghiệm điện di trên thạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

85019 Máy xét nghiệm điện di trên thạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29.24-SB/PL-MG Còn hiệu lực
22/05/2024

85020 Máy xét nghiệm điện di và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Đã thu hồi
07/02/2020