STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85041 Ống mở khí quản 2 nòng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 54/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2022

85042 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1194/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
25/08/2020

85043 Ống mở khí quản 2 nòng Rota-Trach các số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 105/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TÂN ĐẠI THÀNH Còn hiệu lực
22/02/2021

85044 Ống mở khí quản bóng quả lê, có hút dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 36/MED0920 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2020

85045 Ống mở khí quản các size TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/40 Còn hiệu lực
14/04/2022

85046 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2020

85047 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/124 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

85048 Ống mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 73421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/09/2021

85049 Ống mở khí quản có bóng - Shiley™ Laryngectomy Tracheal Tube Cuffed / Murphy Eye TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 08/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

85050 Ống mở khí quản có bóng quả lê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/519 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2021

85051 Ống mở khí quản có bóng quả lê nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

85052 Ống mở khí quản có bóng/không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1502/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
13/10/2020

85053 Ống mở khí quản có đường hút nhớt trên bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 077 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/10/2019

85054 Ống mở khí quản hai nòng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/552 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

85055 Ống mở khí quản hai nòng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/540 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

85056 Ống mở khí quản hai nòng không bóng có cửa sổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/384 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

85057 Ống mở khí quản hai nòng không bóng không cửa sổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/385 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

85058 Ống mở khí quản không bóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/518 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2021

85059 Ống mở khí quản không bóng nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

85060 Ống mở khí quản không bóng nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED0421 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2021