STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85041 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3209/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

85042 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 15/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

85043 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 273/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

85044 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 274/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

85045 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 275/2022/NA-PL Còn hiệu lực
21/12/2022

85046 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 20/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
23/12/2022

85047 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021128A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

85048 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 07/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
21/04/2023

85049 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 16/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
24/07/2023

85050 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 17/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
24/07/2023

85051 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85052 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85053 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85054 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85055 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85056 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85057 Máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2023/ME-VN/PL Còn hiệu lực
13/03/2024

85058 Máy xét nghiệm điện giải EC 90 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 01/PL_TTBYT Còn hiệu lực
18/01/2022

85059 Máy xét nghiệm điện giải EC 90 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 18-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
01/07/2022

85060 Máy xét nghiệm điện giải IoNEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL03. Còn hiệu lực
25/03/2022