STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85101 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 80/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85102 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 81/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85103 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85104 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 83/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85105 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 84/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85106 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85107 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 86/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85108 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 87/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85109 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 88/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85110 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 89/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85111 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 90/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85112 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 91/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85113 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85114 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 93/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85115 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 94/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85116 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 95/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85117 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 96/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85118 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 97/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85119 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 98/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

85120 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 99/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019