STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85121 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-022017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

85122 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1982/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

85123 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2070/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2021

85124 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4472021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công nghệ Mediexpress Việt Nam Còn hiệu lực
30/11/2021

85125 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021610/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

85126 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SƠN TRÀ 2022/ST-B Còn hiệu lực
20/07/2022

85127 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

85128 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 01/PLTBYT-2022 Còn hiệu lực
14/11/2022

85129 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3331/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2022

85130 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

85131 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

85132 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 02/CV/HL.2023 Đã thu hồi
30/01/2023

85133 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 03/CV/HL.2023 Đã thu hồi
31/01/2023

85134 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN 01/PL-KP Còn hiệu lực
12/04/2023

85135 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 140423SFRI-MAYSH/HN Còn hiệu lực
14/04/2023

85136 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 33/CV/HL.2023 Đã thu hồi
22/06/2023

85137 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 34/CV/HL.2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

85138 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 33/CV/HL.2023 Còn hiệu lực
23/06/2023

85139 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 05/PLTB-2023 Đã thu hồi
11/07/2023

85140 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 02/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
14/07/2023