STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85241 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1921/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2021

85242 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1923/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

85243 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1922/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

85244 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-20/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
10/09/2021

85245 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-20/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
10/09/2021

85246 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-20/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
10/09/2021

85247 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 65/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
20/09/2021

85248 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 58-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
18/10/2021

85249 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 220/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
11/11/2021

85250 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3950-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ ROCO Còn hiệu lực
11/11/2021

85251 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 80/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021

85252 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 79/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
21/11/2021

85253 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

85254 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3106/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

85255 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3165/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

85256 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3166/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

85257 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 12/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

85258 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 13/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

85259 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 14/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

85260 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-221/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022