STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85521 Máy đo khúc xạ /độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 216/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Còn hiệu lực
25/02/2021

85522 Máy đo khúc xạ /độ cong giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 216/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Còn hiệu lực
25/02/2021

85523 Máy đo khúc xạ cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 230802/PLB-PRVN Còn hiệu lực
30/08/2023

85524 Máy đo khúc xạ chủ quan tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

85525 Máy đo khúc xạ chủ quan tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

85526 Máy đo khúc xạ chủ quan tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

85527 Máy đo khúc xạ chủ quan và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

85528 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 05/02-2022/AHM Đã thu hồi
05/05/2022

85529 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 25/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

85530 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 005-2023/AH-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

85531 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 009KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
14/11/2020

85532 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 012KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
29/03/2021

85533 Máy đo khúc xạ hai mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 130/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

85534 Máy đo khúc xạ kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2209-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

85535 Máy đo khúc xạ kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-9/TA-BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

85536 Máy đo khúc xạ kèm bản đồ giác mạc tự động kèm phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-11/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

85537 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 03012019/CBPLA-NH Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
25/06/2019

85538 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 03KR/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

85539 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 081221LN/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Đã thu hồi
18/12/2021

85540 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 010222LN/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022