STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
86121 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 124/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
02/04/2020

86122 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 07-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

86123 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 25/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
31/03/2021

86124 Máy đo tốc độ lắng máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN 01B/22/KQPL-MYVAN Còn hiệu lực
14/03/2022

86125 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 140820201-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2023

86126 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190662.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
03/09/2019

86127 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-149/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
17/02/2020

86128 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-816/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
03/01/2020

86129 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-817/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
03/01/2020

86130 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-825/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/01/2020

86131 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 27/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

86132 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

86133 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

86134 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
11/05/2020

86135 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 196/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
22/07/2020

86136 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3933 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị Máy móc Âu Châu Còn hiệu lực
23/11/2021

86137 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VX-01/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

86138 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN 01/2022/VX-SFRI Đã thu hồi
25/11/2022

86139 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 17/2022/pl-au Còn hiệu lực
29/11/2022

86140 Máy đo tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY HMM-ALC-PLB-230704-01 Còn hiệu lực
05/07/2023