STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89701 Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021354/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG Còn hiệu lực
29/08/2021

89702 Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 2912021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Biolab Còn hiệu lực
27/07/2021

89703 Môi trường lấy mẫu / vận chuyển mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3012021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật Biolab Còn hiệu lực
05/08/2021

89704 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

89705 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

89706 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021280/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
20/07/2021

89707 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021419/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
10/09/2021

89708 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021444/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH BMACARE Còn hiệu lực
19/09/2021

89709 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển/bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021243/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vietlab Còn hiệu lực
13/07/2021

89710 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Còn hiệu lực
25/03/2021

89711 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 400/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/04/2022

89712 MÔI TRƯỜNG LỌC RỬA TINH TRÙNG (SIL SELECT PLUS TM UPPER/LOWER LAYER) (SIL SELECT PLUS UPPER/LOWER LAYER) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 221020/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

89713 Môi trường lọc rửa tinh trùng dùng CO2 SpermActive TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

89714 Môi trường lọc rửa tinh trùng GM501 Sperm Air TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 19-0918/DH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
03/06/2021

89715 Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 170522/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

89716 Môi trường lọc rửa tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 0505/22/GPCN/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

89717 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA026/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

89718 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA016/170000073/ PCBPL-BYT (môi trường lọc tinh trùng) CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
28/10/2020

89719 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH 01/PL/2022/ VITROTECH Còn hiệu lực
10/12/2022

89720 Môi trường lọc tinh trùng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH TRÍ 230504/PL/NDC1 Còn hiệu lực
06/05/2023