STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90421 Nẹp khóa bản hẹp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0358/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

90422 Nẹp khóa bản hẹp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 223A/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

90423 Nẹp khóa bản hẹp - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

90424 Nẹp khóa bản hẹp nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

90425 Nẹp khóa bản hẹp Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 224B/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

90426 Nẹp khóa bản hẹp xương cánh tay - II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

90427 Nẹp khóa bản nhỏ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 223B/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

90428 Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230302/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

90429 Nẹp khóa bản nhỏ nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

90430 Nẹp khóa bản nhỏ Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 224A/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

90431 Nẹp khóa bản nhỏ, bản hẹp, bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 067/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

90432 Nẹp khóa bản nhỏ, bản hẹp, bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 223/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

90433 Nẹp khóa bản nhỏ, bản hẹp, bản rộng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 068/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

90434 Nẹp khóa bản nhỏ, bản hẹp, bản rộng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 224/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

90435 Nẹp khóa bản nhỏ/bản hẹp/bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

90436 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-401-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

90437 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-60-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

90438 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0357/200000039/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

90439 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 223C/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

90440 Nẹp khóa bản rộng nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023