STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90441 Nẹp khóa ốp lồi cầu đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 118/MKM/0720 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
30/07/2020

90442 Nẹp khóa titanium ốp lồi cầu đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 118/MKM/0720-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

90443 Nẹp khóa đĩa đệm quanh bụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

90444 Nẹp khóa đĩa đệm quanh bụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

90445 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

90446 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

90447 Nẹp nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 114/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

90448 Nẹp nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 115/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

90449 Nẹp nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 116/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

90450 Nẹp nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 117/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

90451 Nẹp xiên chữ T TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

90452 Nẹp xương chày TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 43/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

90453 Nẹp xương chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 112/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

90454 Nẹp xương chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 113/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

90455 Nẹp xương chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 112/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

90456 Nẹp xương kim loại - Metallic Bone Plates (anatomic TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 270/MED1118/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
17/10/2019

90457 Nẹp xương kim loại - Metallic Bone Plates (straight) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 271/MED1118/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
17/10/2019

90458 Nẹp xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 0104/2023/Mindray Còn hiệu lực
21/06/2023

90459 NFC-700 TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2709/MERAT-2019 Công ty TNHH TM Bách Quang Đã thu hồi
30/09/2019

90460 NFC-700 TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2709/MERAT-2019 Công ty TNHH TM Bách Quang Còn hiệu lực
04/10/2019