STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90541 Nhám mài kẽ răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2460 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

90542 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

90543 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1787/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
13/11/2020

90544 Nhãn áp kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2471/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY Còn hiệu lực
03/12/2021

90545 Nhãn áp kế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 147/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

90546 Nhãn áp kế Schiotz/Appa-Schiotz TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3147-2PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
09/03/2020

90547 Nhãn chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT 10/PL Còn hiệu lực
26/05/2022

90548 Nhãn chỉ thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN 04.PL/2023/DIENNIEN Còn hiệu lực
17/04/2023

90549 Nhánh mũi thở áp lực dương liên tục cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018075 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/12/2019

90550 Nhất Nhất 57 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-5AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

90551 Nhất Nhất 58 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-6AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

90552 Nhất Nhất 59 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-7AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

90553 Nhất Nhất 61 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-9AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

90554 Nhất Nhất 63 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-11AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

90555 NHẤT NHẤT 45 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3876 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

90556 NHẤT NHẤT 46 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3877 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

90557 NHẤT NHẤT 47 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3878 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

90558 NHẤT NHẤT 48 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3879 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

90559 NHẤT NHẤT 49 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3880 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

90560 Nhất Nhất 56 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-4S PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021