STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
90921 Nipro Premier S Blood Glucose Monitoring Meter TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1312/17000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/09/2019

90922 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring System (Without test strip TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020

90923 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring System (Without test strip TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020

90924 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring Meter TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020

90925 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring Meter TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020

90926 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring System TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020

90927 Nipro Premier α Blood Glucose Monitoring System TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/2102/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN Còn hiệu lực
21/02/2020

90928 NIPRO SAFELET CATH TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 25/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 Văn Phòng Đại Diện Nipro Sales (Thailand) Company Limited Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
08/11/2019

90929 NIPRO SYRINGE U-100 INSULIN WITH NEEDLE 0.3ML Bơm tiêm Insulin TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0101/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/09/2019

90930 NIPRO SYRINGE U-100 INSULIN WITH NEEDLE 0.5ML Bơm tiêm Insulin TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0101/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/09/2019

90931 NIPRO SYRINGE U-100 INSULIN WITH NEEDLE 1ML Bơm tiêm Insulin TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 0101/3112/170000102/PCBPL-BYT/2018 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPRO SALES (THAILAND) COMPANY LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/09/2019

90932 NITHYA BODY; NITHYA FACE(Bột Collagen) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD PHARMA 01 Còn hiệu lực
22/12/2022

90933 Nitrile Glove ES Găng tay TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 83/170000001/PCPBL-BYT Công ty TNHH Việt Nam Create Medic - Chi nhánh HCM, Việt Nam Còn hiệu lực
14/10/2019

90934 NK-COAGULASE TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 09-NK/170000128/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Còn hiệu lực
26/12/2020

90935 NK-COAGULASE TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 20-NK/170000128/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

90936 NK-PYLORI TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 07-NK/170000128/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa Còn hiệu lực
26/12/2020

90937 NK-PYLORI TEST TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA 18-NK/170000128/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/07/2023

90938 NKCult TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

90939 NKCult Max TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023

90940 NKCult Mini TTBYT Loại A VIỆN TẾ BÀO GỐC 66/CIPP-SCI Còn hiệu lực
17/08/2023