STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91121 Stent chặn cổ túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA 04/2023-ANPHA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

91122 Stent chặn dòng chảy nội túi phình mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 77A/170000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

91123 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL18/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

91124 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL24/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

91125 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL33/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

91126 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1834/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019

91127 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2013/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
25/02/2020

91128 Stent dẫn lưu mật, tụy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2017/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
24/03/2020

91129 Stent dẫn lưu mật,tụy dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL2032/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2020

91130 Stent dẫn lưu đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2047/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Còn hiệu lực
02/02/2021

91131 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 122/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

91132 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VT001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV Thương Mại Vân Thông Còn hiệu lực
19/12/2019

91133 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 93/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/09/2019

91134 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200104 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
18/02/2020

91135 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180559 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
17/03/2020

91136 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181802 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
17/03/2020

91137 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200199 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
25/03/2020

91138 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 07.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

91139 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 04.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

91140 Stent dùng cho can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 05.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022