STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91201 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181608 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
18/03/2021

91202 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181737 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG Còn hiệu lực
09/06/2021

91203 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021198/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
25/06/2021

91204 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2721/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
16/07/2021

91205 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181605/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
27/07/2021

91206 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021542/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU Còn hiệu lực
08/12/2021

91207 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN 01012022/HN-SMTIL Còn hiệu lực
17/03/2022

91208 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ PTCA ALCO VIỆT NAM 20220413PL01-ALCO/BYT Còn hiệu lực
13/04/2022

91209 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG HIẾU 001/2022/TH-PL Còn hiệu lực
06/03/2023

91210 Stent mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KTA KQPL/02-KTA Còn hiệu lực
02/08/2023

91211 Stent mạch vành các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 04.23CVPL.Stent Còn hiệu lực
10/02/2023

91212 Stent Mạch Vành Cobalt Chromium Phủ Thuốc Sirolimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181317 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
24/11/2020

91213 Stent mạch vành phủ thuốc everolimus EVERMAX™ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018441 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Còn hiệu lực
22/08/2019

91214 Stent mạch vành phủ thuốc Novolimus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 01/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
08/04/2020

91215 Stent mạch vành phủ thuốc Novolimus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 01EL/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Còn hiệu lực
11/03/2021

91216 Stent mạch vành phủ thuốc Paclitaxel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 08/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
21/10/2022

91217 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 526.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

91218 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 525.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/10/2021

91219 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 1509NAMHA/2023 Còn hiệu lực
15/09/2023

91220 Stent mạch vành phủ thuốc Rapamycin TTBYT Loại D CÔNG TY CP DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM HÀ 150901/NAMHA-2023 Còn hiệu lực
15/09/2023