STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91261 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein WT1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2533/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

91262 Thuốc thử xét nghiệm định tính PSA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2479/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/10/2022

91263 Thuốc thử xét nghiệm định tính sắc tố chứa sắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2568/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

91264 Thuốc thử xét nghiệm định tính Smooth Muscle Myosin chuỗi nặng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2493/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

91265 Thuốc thử xét nghiệm định tính số bản copy của exon 7 gen SMN1 và SMN2, phát hiện biến thể SMN1 c.*3+80T>G, SMN1 c.*211_*212del, SMN2 c.859G>C TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT 0108/22/TV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

91266 Thuốc thử xét nghiệm định tính số lần lặp đoạn CGG ở gen FMR1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT 0108/22/TV/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

91267 Thuốc thử xét nghiệm định tính sợi collagen, cơ và mô liên kết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3072/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

91268 Thuốc thử xét nghiệm định tính sợi elastic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3075/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

91269 Thuốc thử xét nghiệm định tính sợi lưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3074/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

91270 Thuốc thử xét nghiệm định tính Staphylococcus aureus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210750 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
12/10/2021

91271 Thuốc thử xét nghiệm định tính synaptophysin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2457/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

91272 Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2532/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

91273 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1896/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

91274 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3521/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

91275 Thuốc thử xét nghiệm định tính thụ thể androgen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2498/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

91276 Thuốc thử xét nghiệm định tính Thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2529/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

91277 Thuốc thử xét nghiệm định tính topoisomerase IIα TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3538/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

91278 Thuốc thử xét nghiệm định tính Toxoplasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1525/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
24/02/2021

91279 Thuốc thử xét nghiệm định tính tryptase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3486/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

91280 Thuốc thử xét nghiệm định tính tyrosinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3433/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2023