STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91261 Phin lọc khuẩn loại ba chức năng, dùng một lần HME Filter, disposable TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 174-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/08/2019

91262 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006822/QRA Còn hiệu lực
29/06/2022

91263 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0006922/QRA Còn hiệu lực
29/06/2022

91264 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007722/QRA Còn hiệu lực
29/08/2022

91265 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007822/QRA Còn hiệu lực
29/08/2022

91266 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008622/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91267 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008722/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91268 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008922/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91269 Phin lọc khuẩn máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009022/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

91270 Phin lọc khuẩn một chức năng dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

91271 Phin lọc khuẩn SAMBRUS-V (Phin lọc vi khuẩn – virus SAMBRUS-V, Phin lọc khuẩn loại ba chức năng SAMBRUS-V) (SAMBRUS-V Breathing Filter (SAMBRUS-V Bacterial – Viral Filter, SAMBRUS-V Heat Moisture Exchange Filter) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 189-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/04/2020

91272 Phin lọc khuẩn và lọc virut TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

91273 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

91274 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 04/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
31/12/2019

91275 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220003053/PCBB-HN Còn hiệu lực
13/03/2023

91276 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG HÀNH VIỆT 052023/KQPL-ĐHV Còn hiệu lực
11/05/2023

91277 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-150/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Việt Tiến Còn hiệu lực
26/09/2021

91278 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm cho trẻ em TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-009/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/03/2021

91279 Phin lọc khuẩn-vi rút/ ấm-ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0059-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2023

91280 Phin Lọc Khuẩn/Virus/Ấm Ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0017-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022