STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91281 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

91282 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông EDTA K3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

91283 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K2EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 44/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
10/06/2022

91284 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông K3EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 45/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
10/06/2022

91285 Ống lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

91286 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191382 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/05/2020

91287 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191384 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/05/2020

91288 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 49/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

91289 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu và phân tách máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 50/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

91290 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

91291 Ống lấy máu chân không Citrate TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022

91292 Ống lấy máu chân không Clot Activator TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

91293 Ống lấy máu chân không Clot+Gel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ ĐĂNG QUANG 01/2023/ĐQ-PL Còn hiệu lực
09/09/2023

91294 Ống lấy máu chân không dùng trong xét nghiệm đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 47/2022-FL/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/06/2022

91295 Ống lấy máu chân không EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

91296 Ống lấy máu chân không EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022

91297 Ống lấy máu chân không EDTA K3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022

91298 Ống lấy máu chân không EDTA K3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 03:2022/KQPL-LABONE Còn hiệu lực
16/11/2022

91299 Ống lấy máu chân không giúp xác định tốc độ máu lắng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191143 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
31/03/2020

91300 Ống lấy máu chân không Glucose TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022