STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91341 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 953/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
19/08/2020

91342 Nội khí phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-163/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/03/2020

91343 Nội khí phế quản 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-083/170000052/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Biocare Việt Nam Còn hiệu lực
11/05/2020

91344 Nội khí phế quản 2 nòng trái hoặc phải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-056/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

91345 Nội khí quản có bóng size 4.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91346 Nội khí quản có bóng size 5.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91347 Nội khí quản có bóng size 5.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91348 Nội khí quản có bóng size 6.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91349 Nội khí quản có bóng size 6.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91350 Nội khí quản có bóng size 7.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91351 Nội khí quản có bóng size 7.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91352 Nội khí quản có bóng size 8.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91353 Nội khí quản có bóng size 8.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91354 Nội khí quản cong miệng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-033/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
29/03/2021

91355 Nội khí quản không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-057/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
30/06/2019

91356 Nội khí quản không bóng hoặc có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-151/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
21/11/2019

91357 Nội khí quản không bóng size 2.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91358 Nội khí quản không bóng size 3.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91359 Nội khí quản không bóng size 3.5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

91360 Nội khí quản không bóng size 4.0 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023